رفتن به از ماندن

من مسافرم چیزی

جز رفتن نمی دانم

من جایی نمی شینم

جایی نمی مانم